วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

ข้อมูล ( Data )

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะใช้ข้อมูลนั้นในงานอาชีพ เช่น ข้อมูลการสั่งสินค้าใช้สำหรับจัดส่งสินค้าตามสั่ง ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานเพื่อใช้ในการควบคุมให้งานเป็นไปตามแผน เป็นต้น
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามต้องการ เช่น การใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและชนิดของโครงสร้างอย่างละเอียด จึงจะสามารถใช้โปรแกรมคำนวณค่าแรงต่างๆ ในองค์อาคารอย่างถูกต้อง ถ้าหากข้อมูลผิดพลาด อาจทำให้ผลลัพธ์ผิดพลาดได้
ข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่
(1) ข้อมูลจำนวน ( Numeric Data ) คือ ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปคำนวณได้ แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ ข้อมูลจำนวนเต็ม เช่น 5 ,10 หรือ-10 และข้อมูลจำนวนเศษ เช่น 5.5 , 10.75 หรือ – 0.009
(2) ข้อมูลอักขระ ( Character Data ) หรือข้อความ ( Text ) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร สัญลักษณ์ ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ทำได้เพียงบอกรายละเอียดในเชิงพรรณนาเท่านั้น
(3) ข้อมูลรูปภาพ ( Image Data ) คือ ข้อมูลที่เป็นรูปภาพของสิ่งของต่างๆที่เก็บเอาไว้ในลักษณะเป็นจุดภาพ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ปกติมักเก็บไว้อ้างอิงเท่านั้น
(4) ข้อมูลกราฟิก ( Graphical Data ) คือ ข้อมูลของกราฟิกที่เก็บไว้เป็นพิกัดของจุดต่างๆ ในภาพ เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลแผนผัง หรือแบบอาคาร